Algemene voorwaarden

Definities

1. Annemie Jansen: Annemie Jansen, gevestigd te Wezemaal onder ondernemingsnummer: BE0691.878.630.
2. Klant: degene met wie Annemie Jansen een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: Annemie Jansen en klant samen.
4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Annemie Jansen.
2. Elke inschrijving betekent aanvaarding door de klant van deze algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden staan duidelijk vermeld op de website.
3. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
4. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

1. Alle prijzen die Annemie Jansen hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw (tenzij anders vermeld voor professionele klanten) en exlusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
2. Alle prijzen die Annemie Jansen hanteert voor haar producten of diensten, op haar website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Annemie Jansen te allen tijde wijzigen.
3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Annemie Jansen niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding of het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

Betalingen en betalingstermijn

1. De factuur dient betaald te worden binnen de 7 dagen na factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10 %, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10 % op het factuurbedrag (met een minimum van EUR 50) als schadebeding.
2. Bij een betaling in termijnen of gespreide betaling worden de facturen automatisch verstuurd. Indien het de klant is toegestaan in termijnen te betalen, wordt bij het niet nakomen van de betalingstermijnen het volledige bedrag onmiddellijk opeisbaar.
3. Bij betaling in termijnen of gespreide betaling dient de factuur te zijn voldaan voor de (online) cursus of training, het traject, de activiteit of het evenement aanvangt, tenzij anders is afgesproken. Zoniet kan de toegang geweigerd worden.
4. Indien de klant tijdens een training, cursus, workshop, activiteit of meerdaags traject beslist om te stoppen, zowel online als offline, is altijd het volledige bedrag verschuldigd. Het volledige bedrag is ook verschuldigd indien er toegestaan werd om in termijnen of met gespreide betaling te betalen.
5. Eventuele klachten betreffende de factuur dienen aangetekend en op straffe van verval binnen 8 dagen na verzending der betrokken factuur te gebeuren. Zoniet wordt de factuur als door de klant aanvaard beschouwd.
6. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Annemie Jansen de klant een aanmaning hoeft te sturen in gebreke hoeft te stellen.
7. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Annemie Jansen.
8. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Annemie Jansen de verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
9. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Annemie Jansen op de klant onmiddellijk opeisbaar.
10. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Annemie Jansen, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Annemie Jansen te betalen.

Inschrijving/Bestelling

1. De inschrijving/bestelling per email of enige andere geschreven communicatievorm waaronder Facebook, zoals een bericht naar de Facebookpagina of Instagrampagina van Annemie Jansen, geldt effectief als inschrijving/bestelling en brengt altijd betalingsverplichtingen met zich mee. Indien een inschrijving niet via het inschrijvingsformulier op de website verloopt (de officiële weg, tenzij anders vermeld), is deze pas definitief na aanvaarding door Annemie Jansen.
2. De klant draagt zorg voor het juist en naar waarheid invullen van het inschrijvingsformulier. De klant geeft door schriftelijke inschrijving aan akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

Annulatie

1. Bij producten of diensten van minder dan 500 euro inclusief BTW: Bij annulatie tot 14 dagen op voorhand is de klant 50% verschuldigd. Annuleert de klant minder dan 14 dagen op voorhand, dan is de klant het volledige bedrag verschuldigd, maar kan de klant zich wel laten vervangen.
2. Bij producten of diensten van meer dan 500 euro inclusief BTW: Bij annulatie tot 30 dagen op voorhand is de klant 50% verschuldigd. Annuleert de klant minder dan 30 dagen op voorhand, dan is de klant het volledige bedrag verschuldigd, maar kan de klant zich wel laten vervangen.
3. Een individuele sessie, ook als onderdeel van een traject: Bij annulatie tot 48u voor aanvang van de sessie kan de afspraak verlegd worden, bij annulatie minder dan 48u op voorhand vervalt de afspraak en/of is de klant het bedrag van de sessie verschuldigd.
4. Producten: online cursussen worden vooraf betaald en kunnen niet geannuleerd noch terugbetaald worden.
5. Een annulering is pas geldig als ze schriftelijk per email gebeurt en na ontvangstmelding door Annemie Jansen.
6. Bij annulatie door Annemie Jansen wordt het inschrijvingsgeld integraal teruggestort. Een annulatie van een cursus, training, traject of activiteit kan gebeuren als er niet voldoende deelnemers zijn, of wegens ziekte of familiale omstandigheden.

Uitvoering van de overeenkomst

1. Annemie Jansen voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit.
2. Annemie Jansen heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijke inschrijving en betaling.

Geheimhouding

1. De klant houdt iedere informatie die hij (in welke vorm dan ook) van Annemie Jansen ontvangt geheim.
2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Annemie Jansen waarvan hij weet of redelijker¬wijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Annemie Jansen schade kan berokkenen.
3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheim houdt.
4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:

  • die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant
  • die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht

5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

Klachten

1. Eventuele klachten over de dienstverlening dienen onmiddellijk gemeld te worden of per aangetekend schrijven te worden gemeld ten laatste binnen de 8 kalenderdagen na het evenement of de afspraak.
2. De klant dient de klacht uitgebreid te staven en de nodige bewijzen te voorzien.

Aansprakelijkheid

1. Annemie Jansen is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
2. Indien Annemie Jansen aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
3. Annemie Jansen is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
4. Indien Annemie Jansen aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.
6. Indien de klant onder medische, psychologische of psychiatrische begeleiding staat (dit houdt evenzeer in het verplicht nemen van bepaalde medicatie), legt de klant uitdrukkelijke toestemming van zijn/haar arts (zij het de huisdokter, psycholoog, psychiater, therapeut…) voor om de cursus of het traject te mogen volgen.
7. Indien de klant hier nalatigheid in vertoont, kan er nadien ook geen beroep gedaan worden op een mogelijke aansprakelijkheid.
8. Geen dienst van Annemie Jansen is een vervanging voor eventuele professionele therapeutische, psychologische, psychiatrische of medische hulp/begeleiding.
9. Alles aangeboden door Annemie Jansen is bedoeld om mensen te ondersteunen in hun gezondheid, hun gezondheidskeuzes en hun proces van persoonlijke groei & bewustzijnsontwikkeling. De implementatie hiervan valt onder de eigen verantwoordelijkheid van de klant, niets uit het aanbod is bedoeld om therapie van welke aard dan ook te vervangen.
10. Annemie Jansen heeft altijd de mogelijkheid om een klant de toegang tot een dienst te weigeren.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Annemie Jansen vervalt in elk geval 6 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit.

Overmacht

1. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Annemie Jansen 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Annemie Jansen er weer aan kan voldoen.
2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer¬virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
3. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
4. Opschorting van de dienstverlening geeft de klant geen recht op enige schadevergoeding. Annemie Jansen kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kosten die door de deelnemer zelf zijn gemaakt in het kader van de activiteit.
5. Coronavirus: Annemie Jansen houdt zich aan de richtlijnen van de overheid omtrent het coronavirus. Indien een activiteit vanwege het corona protocol geannuleerd dient te worden zijn de volgende voorwaarden van kracht:

  • De activiteit wordt kosteloos verzet naar een latere datum.
  • Het reeds betaalde inschrijvingsgeld wordt maximaal 1 jaar (vanaf het moment van annuleren) gereserveerd om in te zetten bij de betaling van een (andere) activiteit uit het aanbod van Annemie Jansen.

Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Annemie Jansen bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van Leuven bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft
2. Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing op de activiteiten van Annemie Jansen.

Opgesteld op 15 januari 2020.